تغییر زمان افشای رمز: شنبه ها ساعت۲۰

بر اساس نتایج نظرسنجی، افشای رمز مسابقات باقیمانده، بجای ساعت۱۷، راس ساعت۲۰ شنبه ها انجام خواهد شد. با توجه به نظرسنجی انجام شده، تعدادی از مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و از طریق همین وب سایت نظرشان را درباره تغییر ساعت افشای رمز اعلام کردند. در مهلت کوتاه برگزاری این نظرسنجی ۲۴نفر رای موافق ثبت…

نظرسنجی: تغییرساعت کشف رمز روزهای شنبه

با توجه به اینکه: در پنج مسابقه باقیمانده از جشنواره، مهلت پاسخدهی بسیار اندک خواهد بود. و با توجه به اینکه: بسیاری از مخاطبان بزرگسال ممکن است در یک سوم ابتدایی این مهلت(که ۱۰۰٪ امتیاز داده خواهدشد) برای پاسخدهی دردسرهای خاص شغلی داشته باشند؛ آیا موافق هستید از این پس ساعت افشای رمز شنبه ها…

رمزهای مسابقه هفدهم

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر شنبه ۶اردیبهشت۹۳ برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…

مسابقات حساس و رقابت در آخرین هفته ها

رقابت هفته هفدهم جشنواره مسابقات منطقی ایران، با هزار امتیاز حساس، شنبه ۶اردیبهشت راس ساعت ۱۷ آغاز می شود. مسابقات ۱۷تا ۲۰ این جشنواره بازهم «ضریب» و «مهلت» متفاوتی خواهند داشت تا رقابت در هفته های پایانی این جشنواره شدیدتر شود و فرصت جدیدی برای سبقت گرفتن مخاطبان از یکدیگر وجود داشته باشد. طبق برنامه…

رمزهای مسابقه شانزدهم

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر شنبه ۳۰فروردین۹۳ برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…

رمزهای مسابقه پانزدهم

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر شنبه ۲۳فروردین۹۳ برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…

رمزهای مسابقه چهاردهم

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر شنبه ۱۶فروردین۹۳ برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…

رمزهای مسابقه سیزدهم

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر شنبه ۲۴اسفند برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…

آنچه باید برای مسابقه سیزدهم بدانید

مهلت پاسخدهی به مسابقات ۱۳ تا ۱۶ فقط یک روز(۲۴ ساعت) است و ضریب این مسابقات ۱۰ خواهد بود. شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۲، رمز سیزدهمین مسابقه از جشنواره مسابقات منطقی ایران فاش خواهد شد و از لحظه افشا شدن این رمز، مراحل بسیار حساس این جشنواره آغاز خواهد شد. ۴۰۰ امتیاز پرهیجان! بر اساس برنامه…

رمزهای مسابقه دوازدهم

رمزهای زیر، راس ساعت ۶:۳۰عصر شنبه ۱۷اسفند برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…