تغییر زمان افشای رمز: شنبه ها ساعت۲۰

بر اساس نتایج نظرسنجی، افشای رمز مسابقات باقیمانده، بجای ساعت۱۷، راس ساعت۲۰ شنبه ها انجام خواهد شد. با توجه به نظرسنجی انجام شده، تعدادی از مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و از طریق همین وب سایت نظرشان را درباره تغییر ساعت افشای رمز اعلام کردند. در مهلت کوتاه برگزاری این نظرسنجی ۲۴نفر رای موافق ثبت…