رمزهای مسابقه دوازدهم

رمزهای زیر، راس ساعت ۶:۳۰عصر شنبه ۱۷اسفند برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…

۹۰دقیقه تاخیر در آغاز مسابقه دوازدهم

متاسفانه به دلیل اختلالات موجود، رمزهای مسابقه دوازدهم با ۹۰دقیقه تاخیر، راس ساعت ۱۸:۳۰ اعلام خواهدشد. بر اساس اطلاعیه، معیار کسر امتیاز هم فقط برای همین هفته از ساعت ۱۷ به ساعت ۱۸:۳۰ تبدیل خواهد شد. بنابراین تمام پاسخ هایی که تا ساعت۱۸:۳۰ یکشنبه۱۸ اسفند ارسال شوند بدون کسر امتیاز خواهند بود.