رمزگشایی مسابقه واژه بازی شماره ۳۰ با دو هفته تاخیر

امروز (چهارشنبه ۲۱مرداد) رمز گشایی مسابقه واژه بازی انجام نخواهدشد.  صفحات مخصوص مسابقه ی واژه بازی در مجله ی شماره ۹۶ همشهری بچه ها که هفته گذشته منتشر شد وجود نداشت و به همین دلیل امروز (چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۴) رمزگشایی مسابقه شماره ۳۰ از طریق وب سایت و پیامک انجام نخواهد شد. مسابقات…

رمزگشایی مسابقه واژه بازی شماره بیست و چهار

حروف (گ ک ب گ ل) را جایگزین ؟ در مسابقه ی واژه بازی ۲۴ کنید مهلت پاسخدهی: فقط۲۴ساعت از لحظه ی فاش شدن رمز * این متن به صورت پیامک برای تمام مخاطبان واژه بازی، راس ساعت ۱۷:۰۰ چهارشنبه ۱۰ تیر ۹۴ ارسال شده است.