رمزگشایی واژه بازی شماره ۴۶

حروف (ش ل ل ف ز) را جایگزین ؟ در مسابقه ی واژه بازی ۴۶ کنید مهلت پاسخدهی: فقط۲۴ساعت از لحظه ی فاش شدن رمز * این متن به صورت پیامک برای تمام مخاطبان واژه بازی، راس ساعت ۱۷:۰۰ پنجشنبه۲۶ آذر۹۴ ارسال شده است. * به دلیل برطرف نشدن اشکالی که در رمزگشایی های گذشته هم پیش آمده بود، این…