رمزگشایی مسابقه واژه بازی شماره ۳۰ با دو هفته تاخیر

امروز (چهارشنبه ۲۱مرداد) رمز گشایی مسابقه واژه بازی انجام نخواهدشد.  صفحات مخصوص مسابقه ی واژه بازی در مجله ی شماره ۹۶ همشهری بچه ها که هفته گذشته منتشر شد وجود نداشت و به همین دلیل امروز (چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۴) رمزگشایی مسابقه شماره ۳۰ از طریق وب سایت و پیامک انجام نخواهد شد. مسابقات…