رمزگشایی واژه بازی شماره ۴۴

حروف (ت ع ک ن ن) را جایگزین ؟ در مسابقه ی واژه بازی ۴۴ کنید مهلت پاسخدهی: فقط۲۴ساعت از لحظه ی فاش شدن رمز * این متن به صورت پیامک برای تمام مخاطبان واژه بازی، راس ساعت ۱۷:۰۰ پنجشنبه۱۲ آذر۹۴ ارسال شده است. * به دلیل برطرف نشدن اشکالی که در رمزگشایی های گذشته هم پیش…

بازهم رمزگشایی پنجشنبه بجای چهارشنبه + روش انصراف از واژه بازی

به دلیل برطرف نشدن مشکل از دو هفته پیش رمزگشایی مسابقه واژه بازی۴۲ هم به جای چهارشنبه۲۷ آبان، راس ساعت ۱۷ پنجشنبه۲۸ آبان انجام خواهدشد. مهلت شرکت در تمام مسابقه های ویژه، مثل همیشه فقط ۲۴ساعت از لحظه ی رمزگشایی خواهد بود. بنابراین این مسابقه ویژه هم تا ساعت ۱۷ جمعه ۲۹ آبان مهلت پاسخدهی…