مسابقه۱۴ باطل شد، مسابقه۱۶ یک هفته زودتر رمزگشایی می شود

به دلیل تغییر ناگهانی زمان انتشار مجله «همشهری بچه ها»، پاسخ های مسابقه واژه بازی چهاردهم در مجله ای که زودتر از موعد منتشر شده بود، دیده شد و به همین دلیل مسابقه واژه بازی شماره ۱۴ که در تاریخ ۹ اردیبهشت رمزگشایی شده بود باطل اعلام شد و هیچ برنده ای نخواهد داشت. برای جلوگیری…

رمزگشایی مسابقه واژه بازی شماره ۱۴ – ویژه

حروف (ه گ گ س س) را جایگزین ؟ در مسابقه ی واژه بازی ۱۴ کنید مهلت پاسخدهی: فقط۲۴ساعت از لحظه ی فاش شدن رمز * این متن به صورت پیامک برای تمام مخاطبان واژه بازی، راس ساعت۱۷ چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۹۴ ارسال شده است.

رمزگشایی مسابقه واژه بازی شماره ۱۲ – ویژه

حروف (ش ک ک ف گ) را جایگزین ؟ در مسابقه ی واژه بازی ۱۲ کنید مهلت پاسخدهی: فقط۲۴ساعت از لحظه ی فاش شدن رمز * این متن به صورت پیامک برای تمام مخاطبان واژه بازی، راس ساعت۱۷ چهارشنبه ۲۶ فروردین ۹۴ ارسال شده است.

رمزگشایی مسابقه واژه بازی شماره ۱۰ – ویژه

حروف (چ ک ق ز ب) را جایگزین ؟ در مسابقه ی واژه بازی ۱۰ کنید مهلت پاسخدهی: فقط۲۴ساعت از لحظه ی فاش شدن رمز * این متن به صورت پیامک برای تمام مخاطبان واژه بازی، راس ساعت۱۷ چهارشنبه ۲۷ اسفند ۹۳ ارسال شده است.