بازهم رمزگشایی پنجشنبه بجای چهارشنبه + روش انصراف از واژه بازی

به دلیل برطرف نشدن مشکل از دو هفته پیش رمزگشایی مسابقه واژه بازی۴۲ هم به جای چهارشنبه۲۷ آبان، راس ساعت ۱۷ پنجشنبه۲۸ آبان انجام خواهدشد. مهلت شرکت در تمام مسابقه های ویژه، مثل همیشه فقط ۲۴ساعت از لحظه ی رمزگشایی خواهد بود. بنابراین این مسابقه ویژه هم تا ساعت ۱۷ جمعه ۲۹ آبان مهلت پاسخدهی…