مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره ده

کیدوکو – مسابقه از راه دور / شماره ده * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۱۱بهمن مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴ دارای ۴۰۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ و ۴۲۰۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم روال پاسخ‌دهی ارسال عکس یا فیلم به mmranjbar@ در شبکه سروش به همراه نام و نام خانوادگی…

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره نه

کیدوکو – مسابقه از راه دور / شماره نه * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۴بهمن مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴ دارای ۲۰۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ و ۲۱۰۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم روال پاسخ‌دهی ارسال عکس یا فیلم به mmranjbar@ در شبکه سروش به همراه نام و نام خانوادگی…

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره هشت

کیدوکو – مسابقه از راه دور / شماره هشت * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۲۷دی مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴ دارای ۱۰۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ و ۱۱۰۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم پاسخ‌دهی ارسال عکس یا فیلم به mmranjbar@ در شبکه سروش به همراه نام و نام خانوادگی و…

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره هفت

کیدوکو – مسابقه از راه دور / شماره هفت * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۲۰دی مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴ دارای ۵۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ و ۵۵۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم پاسخ‌دهی ارسال عکس یا فیلم به mmranjbar@ در شبکه سروش به همراه نام و نام خانوادگی و…

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره شش

کیدوکو – مسابقه از راه دور / شماره شش * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۱۳دی مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴ دارای ۲۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ و ۲۲۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم پاسخ‌دهی ارسال تصویر پاسخ به mmranjbar@ در شبکه سروش به همراه نام و نام خانوادگی و پایه…