فهرست قطعی فینالیست های هردو جشنواره اعلام شد

ساعت ۲۲ دوشنبه ۱۷شهریورماه۹۳، اسامی فینالیست های قطعی هر دو جشنواره «مسابقات منطقی ایران» و «تابستانی کیدوکو» اعلام شد. در روزهای قبلی از فینالیست های هر دو جشنواره دعوت شده بود تا مراحل «ثبت نام پستی» و «ثبت نام پیامکی»شان را انجام دهند تا به این وسیله برای حضور در مراسم فینال جمعه ۲۱شهریورماه اعلام…