فینالیست های جشنواره مسابقات منطقی ایران مشخص شدند

با تعیین نتایج مسابقه۲۲ از «جشنواره مسابقات منطقی ایران»، راه یافتگان به مراسم فینال این جشنواره مشخص شدند. پس از بررسی تخصصی اطلاعات حاصل از جداول امتیازات جشنواره مسابقات منطقی ایران در طی ۲۲هفته رقابت، تمام کسانی که در طول مرحله پیامکی، حداقل ۷۷۸۰ امتیاز کسب بودند و در اولویت های ۱ تا ۵۶ قرار…