۳۰دقیقه تمدید مهلت مسابقه۲۱ به دلیل اختلال مخابراتی

به دلیل اختلال مخابراتی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت کنندگان، ۳۰دقیقه تمدید برای مهلت پاسخدهی مسابقه۲۱ درنظر گرفته شد.  با این تمدید، زمان کسر امتیاز مسابقه۲۱ از ساعت ۲۱ به ۲۱:۳۰ تبدیل خواهدشد و تمامی پاسخهای صحیحی که قبل از ساعت ۲۱:۳۰ دریافت شوند امتیاز کامل خواهند داشت. آخرین مهلت دریافت پاسخ صحیح…

رمزهای مسابقه بیست و یکم

رمزهای زیر، راس ساعت ۸شب شنبه ۳خرداد۹۳ برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما و رنگ افشای رمز(که با رنگ دفترچه مطابقت دارد) دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار…