توصیه هایی برای حساس ترین مسابقات مرحله پیامکی

فقط دو مسابقه ۲۱ و ۲۲ از مرحله پیامکی جشنواره مسابقات منطقی ایران باقیمانده است که مجموعا ۳۶۰۰ امتیاز بسیار مهم خواهند داشت. مسابقات ۲۱ و ۲۲ هریک با ضریب۳۰ مطرح خواهند شد و چون امتیاز خام آنها ۶۰ بوده است بنابراین هریک ۱۸۰۰ امتیاز خواهند داشت. همچنین مهلت پاسخدهی این دو مسابقه نسبت به…