مسابقات ۱۸۰ امتیازی با ۳روز مهلت در راهند!

مسابقه های هفته نهم تا دوازدهم ۳۰ امتیازی هستند و ضریب شان به ۶ تبدیل خواهد شد. طبق روال طرح ریزی شده برای مراحل پیامکی «جشنواره مسابقات منطقی ایران»، هرچه به سمت فینال پیش می رویم، مقدار امتیازات و ضریب آنها بیشتر خواهد شد و مهلت ارسال پاسخ هم کمتر خواهد شد.  بر اساس همین…