رمزهای مسابقه شماره دو

رمزهای زیر، راس ساعت ۵عصر شنبه ۷دیماه برای مخاطبان جشنواره از طریق پیامک و همین خبر فاش شد. * رمز هریک از رشته های ششگانه این جشنواره با دیگر رشته ها متفاوت است. پس لازم است به شماره معما دقت داشته باشید تا در پاسخدهی دچار اشتباه نشوید. * مخاطبانی که به هر دلیلی دفترچه…