«فارسی مچ» از جشنواره مسابقات منطقی ایران حمایت کرد

نخستین پایگاه خبری تخصصی مسابقات اینترنتی(فارسی مچ) از جشنواره مسابقات منطقی ایران حمایت کرد. در صفحه اصلی وب سایت فارسی مچ، لینک ورود به وب سایت جشنواره مسابقات منطقی ایران با توضیحات کامل وجود دارد. همچنین در طول مدت برگزاری جشنواره، اخبار مهم و رویدادها از طریق صفحه اصلی فارسی مچ به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.