بایگانی دسته: کیدوکو چوبی

پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره ده

پاسخ مسابقه از راه دور کیدوکو / شماره ده * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۱۱بهمن
منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره ده بسته هستند

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره ده

کیدوکو - مسابقه از راه دور / شماره ده * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۱۱بهمن مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴ دارای ۴۰۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ و ۴۲۰۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم روال پاسخ‌دهی … ادامه‌ی خواندن
منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره ده بسته هستند

پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره نه

پاسخ مسابقه از راه دور کیدوکو / شماره نه * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۴بهمن
منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره نه بسته هستند

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره نه

کیدوکو - مسابقه از راه دور / شماره نه * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۴بهمن مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴ دارای ۲۰۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ و ۲۱۰۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم روال پاسخ‌دهی … ادامه‌ی خواندن
منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره نه بسته هستند

پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره هشت

پاسخ مسابقه از راه دور کیدوکو / شماره هشت * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۲۷دی
منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره هشت بسته هستند

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره هشت

کیدوکو - مسابقه از راه دور / شماره هشت * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۲۷دی مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴ دارای ۱۰۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ و ۱۱۰۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم پاسخ‌دهی ارسال … ادامه‌ی خواندن
منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره هشت بسته هستند

پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره هفت

پاسخ مسابقه از راه دور کیدوکو / شماره هفت * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۲۰دی دارای ۵۰۰۰ امتیاز برای پاسخ‌دهی به صورت عکس و ۵۵۰۰ امتیاز برای پاسخ‌دهی به صورت فیلم
منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره هفت بسته هستند

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره هفت

کیدوکو - مسابقه از راه دور / شماره هفت * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۲۰دی مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴ دارای ۵۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ و ۵۵۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم پاسخ‌دهی ارسال … ادامه‌ی خواندن
منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره هفت بسته هستند

پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره شش

پاسخ مسابقه از راه دور کیدوکو / شماره شش * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۱۳دی دارای ۲۰۰۰ امتیاز برای پاسخ‌دهی به صورت عکس و ۲۲۰۰ امتیاز برای پاسخ‌دهی به صورت فیلم
منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره شش بسته هستند

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره شش

کیدوکو - مسابقه از راه دور / شماره شش * ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی   پنج‌شنبه ۱۳دی مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴ دارای ۲۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ و ۲۲۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم پاسخ‌دهی ارسال … ادامه‌ی خواندن
منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره شش بسته هستند