هر ناویاب، یک اقیانوس فرضی مربعی است که چند «رزم ناو»، «ناوشکن»، «اژدرافکن» و «زیردریایی» در آن پنهانند و ما باید جای ادوات پنهان را کشف کنیم.
ادامه ی این صفحه را ببینید ↓
logo-nav-web-new

قوانین کلی

نوع و تعداد  ادواتی که باید در هر اقیانوس باشد، زیر آن مشخص است. ضمنا همیشه «رزم ناو»۴خانه، «ناوشکن»۳خانه، «اژدرافکن»۲خانه و «زیردریایی» یک خانه جا اشغال می کند. برای راهنمایی، ماهیت بعضی از خانه ها از ابتدا مشخص شده است.

قانون اول:

ارقام بیرون جدول، به شما می گویند که در هر سطر یا ستون چند خانه دراشغال ادوات است.

قانون دوم:

تمام ادوات به صورت افقی یا عمودی در اقیانوس قرار دارند و هیچ یک مورب نیستند.

قانون سوم:

ادوات در این معما به هیچ وجه در همسایگی هم نیستند (حتی از گوشه ها).

نمونه حل شده

برای درک بهتر قوانین به این نمونه حل شده توجه کنید.
اگر توضیحات بیشتری درباره ناویاب می خواهید اینجا کلیک کنید.