از کلید Options برای تعیین «درجه سختی» و نیز «پیدا/پنهان بودن ارقام مجاز هر خانه» استفاده کنید.

از کلید Check برای تست مغایرت نداشتن ارقام داخل جدول استفاده کنید.

وقتی روی خانه ای کلیک می کنید، منوی پیشنهادات آن باز می شود:

 با زدن هریک از ارقام ۱ تا ۹، آن رقم را برای این خانه «قطعی» می کنید.

 با روشن کردن Draft ارقام محتملی را که صلاح می دانید در آن اضافه/کم می کنید.

 با زدن Clear تمام ارقام محتمل آن خانه را حذف می کنید.

 با زدن Close منوی پیشنهادات این خانه را می بندید.

discussion about SUDOKU in SUDOKU Telegram Group

for detail information visit: SUDOKU Telegram Channel

بحث بر سر روال حل معما بین سودوکوبازها در «گروه تلگرام سودوکو» جریان دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کانال تلگرام سودوکو را ببینید.