sud-bozorg-arm-k– اگر در حل سودوکو مبتدی هستید، نمونه های تمرینی ساده تر را حل کنید و سپس و به مرور نمونه های سخت تر را تجربه کنید.

– هرگز سعی نکنید ارقام را حدس بزنید؛ بلکه با کشف روابط منطقی، رقم مربوط به بعضی از خانه های ساده تر را پیدا کنید و با استناد به خانه های پرشده، کم کم خانه های خالی دیگر را هم پُر کنید.

– سراغ «خانه های پراحتمال » (یعنی خانه های خالی که در سطر، ستون یا مربع کوچکشان اکثر خانه ها پُر هستند) بروید تا سریعتر به جواب برسید.

– سراغ «ارقام پراحتمال » (یعنی ارقامی که بیش از بقیه ارقام در جدول دیده می شوند) بروید تا بتوانید جای همان رقم را در فضاهای دیگر جدول هم پیدا کنید.

– روی قانون فرعی «حذف» تمرکز کنید که می گوید: «رقمی که در یکی از خانه های سودوکو باشد، اجازه ندارد در بقیه خانه های آن سطر، آن ستون و آن مربع کوچک ۳در۳ دیده شود».

– اگر جواب های متعددی برای یک سودوکو پیدا کردید، مطمئن باشید قانون سودوکو را زیرپا گذاشته اید.

– برای حل سودوکو از یک مداد نرم نوک تیز و یک پاککن مرغوب استفاده کنید.

– ارقام محتمل برای هر خانه خالی را به صورت کم رنگ در همان خانه یادداشت کنید تا به موقع بتوانید بعضی از آنها را حذف و رقم «قطعی» را کشف کنید.

– برای اینکه با اشتباهی، به اشتباه های بعدی نیفتید، همیشه قبل از اینکه رقمی را «قطعی» کنید، یکبار دیگر دلیل منطقی تان را برای این کار مرور کنید.