پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره ده

پاسخ مسابقه از راه دور کیدوکو / شماره ده

* ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی

 

پنج‌شنبه ۱۱بهمن

منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره ده بسته هستند

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره ده

کیدوکو – مسابقه از راه دور / شماره ده

* ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی

 

پنج‌شنبه ۱۱بهمن

مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴

دارای ۴۰۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ

و ۴۲۰۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم روال پاسخ‌دهی

ارسال عکس یا فیلم به mmranjbar@ در شبکه سروش

به همراه نام و نام خانوادگی و پایه تحصیلی دانش آموز

منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره ده بسته هستند

پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره نه

پاسخ مسابقه از راه دور کیدوکو / شماره نه

* ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی

 

پنج‌شنبه ۴بهمن

منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره نه بسته هستند

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره نه

کیدوکو – مسابقه از راه دور / شماره نه

* ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی

 

پنج‌شنبه ۴بهمن

مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴

دارای ۲۰۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ

و ۲۱۰۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم روال پاسخ‌دهی

ارسال عکس یا فیلم به mmranjbar@ در شبکه سروش

به همراه نام و نام خانوادگی و پایه تحصیلی دانش آموز

منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره نه بسته هستند

پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره هشت

پاسخ مسابقه از راه دور کیدوکو / شماره هشت

* ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی

 

پنج‌شنبه ۲۷دی

منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره هشت بسته هستند

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره هشت

کیدوکو – مسابقه از راه دور / شماره هشت

* ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی

 

پنج‌شنبه ۲۷دی

مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴

دارای ۱۰۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ

و ۱۱۰۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم پاسخ‌دهی

ارسال عکس یا فیلم به mmranjbar@ در شبکه سروش

به همراه نام و نام خانوادگی و پایه تحصیلی دانش آموز

منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره هشت بسته هستند

پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره هفت

پاسخ مسابقه از راه دور کیدوکو / شماره هفت

* ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی

 

پنج‌شنبه ۲۰دی

دارای ۵۰۰۰ امتیاز برای پاسخ‌دهی به صورت عکس و ۵۵۰۰ امتیاز برای پاسخ‌دهی به صورت فیلم

منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره هفت بسته هستند

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره هفت

کیدوکو – مسابقه از راه دور / شماره هفت

* ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی

 

پنج‌شنبه ۲۰دی

مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴

دارای ۵۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ

و ۵۵۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم پاسخ‌دهی

ارسال عکس یا فیلم به mmranjbar@ در شبکه سروش

به همراه نام و نام خانوادگی و پایه تحصیلی دانش آموز

منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره هفت بسته هستند

پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره شش

پاسخ مسابقه از راه دور کیدوکو / شماره شش

* ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی

 

پنج‌شنبه ۱۳دی

دارای ۲۰۰۰ امتیاز برای پاسخ‌دهی به صورت عکس و ۲۲۰۰ امتیاز برای پاسخ‌دهی به صورت فیلم

منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای پاسخ مسابقه «کیدوکو» / شماره شش بسته هستند

مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره شش

کیدوکو – مسابقه از راه دور / شماره شش

* ویژه دانش آموزان دبستان خواجه نصیرالدین طوسی

 

پنج‌شنبه ۱۳دی

مهلت پاسخ‌دهی: تا ساعت ۲۴

دارای ۲۰۰۰ امتیاز برای ارسال عکس پاسخ

و ۲۲۰۰ امتیاز برای ارسال فیلم پاسخ‌دهی

ارسال تصویر پاسخ به mmranjbar@ در شبکه سروش

به همراه نام و نام خانوادگی و پایه تحصیلی دانش آموز

منتشرشده در کیدوکو چوبی | دیدگاه‌ها برای مسابقه از راه دور «کیدوکو» / شماره شش بسته هستند